Wednesday, January 7, 2009

วิจัยเด็ก LD "LEARNING DISABILITY RESEARCH" โดย นายอิศรพงษ์ แสงตะวัน

วิจัยเด็ก LD

LEARNING DISABILITY RESEARCH
เค้าโครงงานวิจัย
เรื่อง : การพัฒนาความสามารถของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD)โดยการร่วมมือกัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ผู้วิจัย นายอิศรพงษ์ แสงตะวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ปีที่วิจัย : ปีการศึกษา 2551

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการพัฒนาความสามารถของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD)โดยการร่วมมือกัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาความสามารถของครูผู้สอน โดยการร่วมมือกัน
3. เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบในการพัฒนาความสามารถของครูผู้สอน ในด้าน
3.1 ผลการใช้รูปแบบในการพัฒนาความสามารถของครูผู้สอน โดยการร่วมมือกัน
3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD)
3.3 ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบการพัฒนา
ขอบเขตการวิจัย

1 comment: