Tuesday, June 2, 2009

ภาพบรรยากาศการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการวิจัยเด็ก LD


ภาพบรรยากาศการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการวิจัยเด็ก
คลิกที่ภาพชมภาพกิจกรรม >>

Tuesday, April 7, 2009

ภาพบรรยากาศการประชุมปฏิบัติการวิจัยพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล สำหรับเด็กนักเรียนที่มีปัญหา ทางการเรียนรู้ LD

ภาพบรรยากาศการประชุมปฏิบัติการวิจัยพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล สำหรับเด็กนักเรียนที่มีปัญหา ทางการเรียนรู้ LD สพท.สร.1 เมื่อวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2552

Tuesday, March 31, 2009

ชื่อหัวข้อวิจัย โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพโดยวิธีวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน "วิจัยเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้"

ชื่อหัวข้อวิจัย โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพโดยวิธีวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
"วิจัยเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้"(LD)
โดย นายอิศรพงษ์ แสงตะวัน

ดูรายชื่อหัวข้อวิจัย <<

Tuesday, March 24, 2009

การออกแบบการวิจัยและการพัฒนา : "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนึง สายแก้ว "

การออกแบบการวิจัยและการพัฒนา
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนึง สายแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

อ่านรายละเอียดที่นี่<<

Monday, March 23, 2009

การวิจัยเพื่อพัฒนางาน กระบวนการเรียนรู้กลุ่มเด็ก LD : ดร.กัญญา โพธิวัฒน์

การวิจัยเพื่อพัฒนางาน กระบวนการเรียนรู้กลุ่มเด็ก LD
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญา โพธิวัฒน์

คลิกอ่านที่นี่<<