Tuesday, March 31, 2009

ชื่อหัวข้อวิจัย โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพโดยวิธีวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน "วิจัยเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้"

ชื่อหัวข้อวิจัย โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพโดยวิธีวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
"วิจัยเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้"(LD)
โดย นายอิศรพงษ์ แสงตะวัน

ดูรายชื่อหัวข้อวิจัย <<

No comments:

Post a Comment