Tuesday, April 7, 2009

ภาพบรรยากาศการประชุมปฏิบัติการวิจัยพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล สำหรับเด็กนักเรียนที่มีปัญหา ทางการเรียนรู้ LD

ภาพบรรยากาศการประชุมปฏิบัติการวิจัยพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล สำหรับเด็กนักเรียนที่มีปัญหา ทางการเรียนรู้ LD สพท.สร.1 เมื่อวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2552